Om foreningen

Formålet er at arbejde for kunstens og kulturens tarv i bred almindelighed, bl.a. gennem foredrag og udflugter. Vi signalerer kunstens frihed og overblik. At man kan bevæge sig derhen, hvor man ønsker,  for der er højt til himlen.

Foreningen blev stiftet i 2001. Alle kulturinteresserede kan være medlem. Indmeldelse sker hos formanden eller hos kassereren. Klik på kontakt og send en mail.

Årskontingent: 175 kroner pr person pr. år. Kontingentet opkræves sammen med udsendelsen af sæsonprogrammet og  bedes indbetalt på foreningens konto i

Spar Nord Bank i Sæby på konto 9012-4582428544 med angivelse af navn og e-mailadresse.

Du kan indmelde dig ved at ringe til/sende e-mail til formand eller kasserer. Klik på kontakt for at finde data.

 

VEDTÆGTER


1.1Foreningens navn er Sæby Kunst- og Kulturforening. Foreningen, der er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, har til formål at udbrede kendskabet til kunst og kultur i Sæby og omegn.


2.1Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

       

3.1Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at der vekselvis vælges 3 (2) medlemmer. Genvalg er muligt.


3.2På den årlige generalforsamling vælges tillige for 1 år ad gangen en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg er mulig.


4.1Ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


4.2Ved bestyrelsens møder afgøres alle sager, der sættes under afstemning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

           

5.1Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i Sæby i tidsrummet 1. februar til 1. april.


5.2Generalforsamlingen indvarsles med angivelse af tid, sted og dagsorden i det til medlemmerne udsendte program.


5.3Forslag fra foreningens medlemmer til behandling på den årlige generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingsdatoen for at kunne optages på dagsordenen.

 

6.1Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:


1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.Regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent for det indeværende år

4.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer til foreningens formand. Behandling af vedtægtsændringer

5.Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleant

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant

7.Eventuelt


 

7.1Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det forlanges af enten bestyrelsen, generalforsamlingen, eller når mindst 50 % af foreningens medlemmer angiver skriftlig begæring herom.


7.2I begæringen skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.


7.3En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 14 dage efter, at begæring herom er fremsat.  Indvarsling skal ske med 8 dages frist og skal bekendtgøres i dagspressen.


8.1Ved såvel den ordinære som en ekstraordinær generalforsamling afgøres alle sager, der sættes under afstemning, ved simpelt stemmeflertal.


8.2Der skal ske skriftlig afstemning, hvis et medlem fremsætter ønske herom.


8.3Ændring af foreningens vedtægter kan dog kun medtages på en lovligt indvarslet generalforsamling – og når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.


9.1Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene eller begge skal være formanden og/eller næstformanden.

1

10.1Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være den ordinære generalforsamling, afholdt med 14 dages mellemrum.


10.2Ved opløsning af foreningen påhviler det den ved opløsningen siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af eventuelle midler til fremme af kunstneriske formål i Sæby og omegn.


10.3Foreningens arkiv overdrages herefter til byens Lokalhistoriske Arkiv.Således vedtaget på generalforsamlingen onsdag den 11. marts 2015CONTACT US

FOLLOW US

PROFILE

© Copyright 2017